เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลส้มเปลือกล่อน

หนังสือ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลส้มเปลือกล่อน

จำหน่าย หนังสือ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลส้มเปลือกล่อน
ราคาเล่มละ 350 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
ข้อมูลหนังสือ ISBN 978-616-398-096-0 จำนวน 232 หน้า

สารบัญ

บทที่ 1 การผลิตส้มเปลือกล่อนในประเทศไทย
บทที่ 2 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลส้มเปลือกล่อน
บทที่ 3 การจัดการผลส้มเปลือกล่อนภายในโรงคัดบรรจุ
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลส้มระหว่างการเก็บรักษา
บทที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพผลส้มเปลือกล่อนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
บทที่ 6 การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มเปลือกล่อน
บทที่ 7 สารเคลือบผิวผลส้ม
บทที่ 8 ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของผลส้ม
บทที่ 9 การลดสารพิษตกค้างที่เปลือกผลส้ม
บทที่ 10 การวัดปริมาณเอทานอลในผลส้ม
บทที่ 11 โรคและการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวผลส้ม
บทที่ 12 ระบบการจัดจําหน่ายผลส้มเปลือกล่อน

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ตัวอย่างหนังสือ