การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี

หนังสือ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี ISBN 978-616-398-756-3 จำนวน 80 หน้า

เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์

** หนังสือมอบให้ฟรี สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการศึกษา โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-941448

สารบัญ

 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสตรอว์เบอร์รี
 • สายพันธุ์สตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในประเทศไทย
 • อัตราการหายใจของผลสตรอว์เบอร์รี
 • การสังเคราะห์เอทิลีน
 • สารพฤกษเคมี (Phytochemicals) ในผลสตรอว์เบอร์รี
 • รสชาติของผลสตรอว์เบอร์รี
 • สารให้กลิ่นของผลสตรอว์เบอร์รี
 • ปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นของผลสตรอว์เบอร์รี
 • การเก็บเกี่ยว
 • ชั้นคุณภาพของผลสตรอว์เบอร์รี
 • การบรรจุหีบห่อ
 • การบรรจุหีบห่อแบบดัดแปลงบรรยากาศ (Modified atmosphere packaging)
 • ระบบสายโซ่ความเย็น (Cold chain system)
 • การลดอุณหภูมิ (Cooling)
 • การเก็บรักษา
 • การแปรรูปผลสตรอว์เบอร์รีบางส่วนหรือการหั่นชิ้น
 • การสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว
 • การเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวที่บริโภคได้
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอว์เบอร์รี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์