การใช้ NIR สเปกโทรสโกปี ในการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตร

หนังสือ การใช้ NIR สเปกโทรสโกปี ในการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตร

หนังสือ การใช้ NIR สเปกโทรสโกปี ในการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตรISBN: 978-616-398-448-7 จำนวน 159 หน้า

สารบัญ

  • บทที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลโดยการไม่ทำลายตัวอย่างด้วย NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 2 อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำของ NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 4 เคโมเมทริกซ์สำหรับ NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 5 NIR สเปกโทรสโกปีสำหรับงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร