รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
161. ผศ.ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีSeed Technology
162. ผศ.ดร. สุเวทย์ นิงสานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีFood Processing
163. ผศ.ดร. ปิยะวรรณ กาสลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีFood Microbiology & Food Safety
164. ดร. รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีFood Nutrition
165. รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดรมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เทคโนโลยีอาหาร การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
166. ผศ.ดร. สุพิชญา จันทะชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ความปลอดภัยทางอาหาร
167. ผศ.ดร. อัญชลี ศิริโชติมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เทคโนโลยีผักและผลไม้/การแปรรูปอาหาร
168. ผศ.ดร. มุทิตา มีนุ่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้/เทคโนโลยีกลิ่นรส
169. ผศ.ดร. สุจริต ส่วนไพโรจน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล ผักและไม้ดอก
170. ดร. พิณทิพย์ จันทรเทพมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์โรคพืช
171. รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์การปรับปรุงพันธุ์พืช/เทคโนโลยี ชีวภาพ
172. ดร. อดิเรก รักคงมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
173. ผศ.ดร. วิจิตรา ลีละศุภกุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ชีวเคมี/อณูชีวโมเลกุลของพืช
174. ดร. ศุภชัย ภิสัชเพ็ญมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
175. ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์สรีรวิทยาก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลและกล้วยไม้
176. ดร. วรัญญู ศรีเดชมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
177. ดร. ดุสิดา ถิระวัฒน์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์การแปรรูป, ควบคุมคุณภาพอาหาร, เทคโนโลยีผักและผลไม้
  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 177 คน เลือกหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9