ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) 2564

ดาวน์โหลด | ปกวารสารฯ | บทบรรณาธิการ-คำนำ | สารบัญ

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 29 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง