งานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2559

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 13 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง