งานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2546

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 7 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง