ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัย ปี 2546

งานวิจัยของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประจำปี 2546

มีงานวิจัยทั้งสิ้นจำนวน : 7 เรื่อง แสดงผลเรียงตามลำดับชื่อเรื่อง