Postharvest Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

เรื่องเต็มงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและสารสำคัญของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เคลือบด้วย Chitosan-based Multicoating ระหว่างการวางจำหน่าย
โดย นันทวัน หัตถมาศ ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ มัณฑนา บัวหนอง พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย และเฉลิมชัย วงษ์อารี

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • การใช้ซองปลดปล่อยไอระเหยเอทานอลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และคุณภาพของต้นอ่อนหัวไชเท้า (ไควาเระ) ในระหว่างการเก็บรักษา
  • การยืดอายุการเก็บรักษาผลลำไยสดโดยบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยฟิล์มแบบเจาะรูขนาดไมโคร

นานาสาระ

ความท้าทายของการประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการประเมินคุณภาพแบบไม่ทำลายผลสับปะรด
โดย กมลวรรณ แสงสร้อย เกียรติสุดา เหลืองวิลัย และ จริงแท้ ศิริพานิช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

การจัดการศัตรูกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
โดย ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565