รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Entomology) , Kansas State University , United States Of America
สังกัด :
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Stored product insects, Insect pests of fruit crops, Urban Entomology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Safety (Mycotoxin, Pesticide Residue, Microorganism, Non Destructive Technology)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
053-944031