Postharvest Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562

เรื่องเต็มงานวิจัย

 • ความสัมพันธ์ระหว่างรากับการหลุดร่วงหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลลองกอง
  โดย … นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง อุดม ฟ้ารุ่งสาง จริงแท้ ศิริพานิช และ ญาณี มั่นอ้น

งานวิจัยของศูนย์ฯ

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิสำหรับพืชผักของมูลนิธิโครงการหลวง
 • การใช้น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในโหระพาหลังการเก็บเกี่ยว

นานาสาระ

 • การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำชักนำกลิ่นผิดปกติผ่านทางวิถี LOX ในผลมะพร้าวอ่อน
  โดย … เกรียงไกร มีถาวร และจริงแท้ ศิริพานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

 • การลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษาไม้ตัดดอกเศรษฐกิจโดยใช้บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปลงบรรยากาศร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตและสารยับยั้งการทำงานของเอทิลีน
  โดย … ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562