Postharvest Newsletter ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561

เรื่องเต็มงานวิจัย

การใช้สารเคลือบผิวไคโตซานร่วมกับโซเดียมแอลจิเนตเพื่อรักษาคุณภาพและชะลอการเกิดโรคแอนแทรกโนสบนผลมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • สภาวะการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการลดอุณหภูมิด้วยระบบสุญญากาศของผักเบบี้คอส ผักบรอกโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊กลีฟ และผักกาดหอมใบแดง
  • การทำนายอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดหลังการเก็บเกี่ยวด้วยแมกนีเซียมคลอไรด์

นานาสาระ

การให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ
โดย … อ.ดร. วิบูลย์ ช่างเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

  • ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับแสงยูวีซีที่มีต่อคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวผลลำไยระหว่างการเก็บรักษา
    โดย … ผศ.ดร.สุรัสวดี พรหมอยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การพัฒนาฟิล์มต้านราเพื่อใช้ร่วมกับการบรรจุในบรรยากาศดัดแปลงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดทดแทนการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
    โดย … รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561