รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่

วุฒิศึกษา :
Ph.D. (Horticulture) / Kasetsart U., Thailand
สังกัด :
สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มก. สกลนคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest Technology and Biochemistry of fruit and vegetable
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-4272-5036