Postharvest Newsletter ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564

เรื่องเต็มงานวิจัย

ศักยภาพของเครื่อง NIR แบบพกพาสำหรับตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงเปรียบเทียบกับเครื่อง NIR ระดับการค้า
โดย … ปาริชาติ เทียนจุมพล ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี และ ดนัย บุณยเกียรติ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
  • จมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจำแนกกลิ่นหืนในข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

นานาสาระ

การใช้ก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ร่วมกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อควบคุมคุณภาพผลและยืดอายุการวางจำหน่ายผลลำไยหลังเก็บเกี่ยว
โดย … ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบเกียรติ แสงนิล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
โดย … รศ.ดร. สมศิริ แสงโชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564