หอมหัวใหญ่ (Onion)

หอมหัวใหญ่ (Onion)

เรียบเรียงโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ และศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

สารบัญ

 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • คุณค่าทางโภชนาการและสารพฤกษเคมีของหอมหัวใหญ่
 • พันธุ์หอมหัวใหญ่
 • ลักษณะทางชีวเคมีของหอมหัวใหญ่
 • การเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญ่
 • การขนย้ายหอมหัวใหญ่
 • การปรับสภาพผิวให้แห้งภายในโรงคัดบรรจุ
 • คุณภาพของหอมหัวใหญ่
 • การจัดชั้นคุณภาพ
 • การคัดขนาดและการจัดชั้นคุณภาพ
 • การบรรจุหีบห่อ
 • การเก็บรักษา
 • การสูญเสียหลังเก็บเกี่ยว
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่
 • การเปลี่ยนแปลงของสารควบคุมการเจริญเติบโตในระหว่างการเก็บรักษา
 • การป้องกันการงอกของหอมหัวใหญ่โดยการใช้สารเคมี
 • โรคหลังการเก็บเกี่ยวของหอมหัวใหญ่

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)