Postharvest Newsletter ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561

เรื่องเต็มงานวิจัย

-ความเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายน้ำผึ้ง

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-ความเกี่ยวข้องของราในการแข่งขันเพื่อก่อโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
-ประสิทธิภาพของเซริซินในการลดการเกิดสีน้ำตาลในมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค

นานาสาระ

-ชุดนวดแบบไหลตามแกน
โดย … รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

-การใช้กระดาษเคลือบวานิลลินและไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าในผลมะม่วงน้ำดอกไม้
โดย … ผศ. ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดPostharvest Newsletter ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561