Postharvest Newsletter ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560

เรื่องเต็มงานวิจัย

ผลของพลาสมาต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของลำไยพันธุ์ดอ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • ผลของการฉายรังสียูวี-ซีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ในมะละกอสุกหั่นชิ้นพันธุ์เรดมาราดอล
  • การประยุกต์ใช้สารเรืองแสงเพื่อการทดสอบสารพิษตกค้างในผัก

นานาสาระ

  • การพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในประเทศไทย
    โดย … ผศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

  • การควบคุมโรคของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองหลังเก็บเกี่ยวด้วยผงขมิ้นชัน
    โดย … เกียรติสุดา เหลืองวิลัย พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และเจริญ ขุนพรม
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)