Postharvest Newsletter ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559

เรื่องเต็มงานวิจัย

  • ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์แบบฟองไมโครต่อการเจริญของเชื้อ Penicillium digitatum แบบแขวนลอย

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราบนเมล็ดข้าวเปลือกระหว่างเก็บรักษาในยุ้งข้าวที่มีการลดความชื้นด้วยการเป่าอากาศแวดล้อม

  • การใช้สารเมทิลจัสโมเนตและกรดซาลิไซลิกเพื่อลดอาการสะท้านหนาวในพุทราพันธุ์บอมแอปเปิล

นานาสาระ

  • การพัฒนาเครื่องขุดมันสำปะหลังในประเทศไทย
    โดย .. เสรี วงส์พิเชษฐ พิศาล หมื่นแก้ว
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)