ข่าว/กิจกรรม ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว