รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงานอื่น ๆ

 • Postharvest Technology Research & Information Center, UC Davis
  เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย University of California; UC DAVIS ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในเว็บไซต์นี้ รวบรวมและเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไว้มากมาย
 • Washington State University– Tree Fruit Research and Extension Center
  เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (การเก็บรักษา, การควบคุมคุณภาพ, คู่มือการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว) ของไม้ผลต่างประเทศ เช่น แอปเปิ้ล, เชอร์รี่, สาลี่ และ ผลไม้ที่มีเมล็ดแข็ง
 • Sydney Postharvest Laboratory
  เป็นเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำ และวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด โดยเน้นการศึกษาพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในเชิงอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการค้นคว้าข้อมูลด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ของผักและผลไม้ต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดๆ
 • University of Florida-IFAS EXTENSION Postharvest Program & Information
  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Florida ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ในเชิงการทำอุตสาหกรรมพืชสวน ตลอดจนการทำงานวิจัย โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของผลผลิตทางเกษตร (perishable) ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
 • Plant National Database
  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมฐานข้อมูลของพืช สามารถเลือกสืบค้นข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่นสืบค้นตามชื่อพืช ตามชื่อสามัญ หรือชื่อวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจำแนกชนิดของพืช การปลูก การดูแลรักษา และสามารถดาวน์โหลดรูปภาพพืชที่เราต้องการศึกษาได้
 • Information Network on Post-harvest Operation (INPhO)
  เป็นเว็บไซต์ของ FAO เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว เช่น วิธีการเก็บรักษา การป้องกันแมลงเข้าทำลาย การขนส่ง และการตลาด
 • United States Department of Agriculture
  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการ การตลาดและเศรษฐกิจ กฎหมาย และข้อบังคับ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการศึกษาและงานวิจัยด้านต่างๆ
 • SARDI
  เป็นเว็บไซต์ที่ศึกษางานวิจัยและพัฒนาทางด้าน ประมง พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และเทคโนโลยีต่างๆ ทางการเกษตร โดยภายในเว็บไซต์ แบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
 • The Vegetable Patch
  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ (ผัก ผลไม้ สมุนไพร) ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว