การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิจัย ระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิจัย ระหว่างวันที่ 13-15 ต.ค. 2560


ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิจัย ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารศูนย์ฯ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับทิศทางการดำเนินการด้านงานวิจัยของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ระดมสมองด้วยวิธี Goal Oriented Project Planning (GOPP หรือ ZOPP) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิจัยของศูนย์ฯ ในอนาคต