ฝึกอบรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียของผลไม้และดอกไม้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

Postharvest Management

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียของผลไม้และดอกไม้ (Postharvest Management for Loss Reduction in Fruits and Flowers)” เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนประมาณ 25 คน