ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailand 4.0”

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailand 4.0”


ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailand 4.0

ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับทิศทางการวิจัยในยุค Thailand 4.0” ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์พ้อยท์ กรุงเทพฯ