รายชื่องานวิจัย Durable Crops > เมล็ดพันธุ์พืชผัก

ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล
1 camptotheca seed Camptotheca acuminata Nyssaceae
2 gherkin seed Cucumis anguria Cucurbitaceae
3 เมล็ดพันธุ์แครอท (carrot seed) Daucus carota subsp. sativus Apiaceae
4 เมล็ดพันธุ์ชิโคลี่ (chicory seed) Cichorium intybus Compositae
5 เมล็ดพันธุ์แตงกวา (cucumber seed) Cucumis sativus Cucurbitaceae
6 เมล็ดพันธุ์แตงเทศ, แคนตาลูป,แตงไทย (melon, muskmelon, cantaloupe seed) Cucumis melo Cucurbitaceae
7 เมล็ดพันธุ์แตงโม (watermelon seed) Citrullus lanatus Cucurbitaceae
8 เมล็ดพันธุ์บล็อคโคลี (broccoli seed ) Brassica oleraceavar. italica Brassicaceae
9 เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลี (chinese cabbage seed) Brassica rapa subsp. pekinensis Brassicaceae
10 เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (flowering white cabbage , choy sum seed) Brassica chinensis var. parachinensis Brassicaceae
11 เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวปลี (Indian mustard, Chinese mustard seed) Brassica juncea Brassicaceae
12 เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมห่อ (head lettuce seed) Lactuca sativa var. capitata Asteraceae
13 เมล็ดพันธุ์ผักชี (coriander seed) Coriandrum sativum Apiaceae
14 เมล็ดพันธุ์ผักชีล้อม (fennel seed ) Foeniculum vulgare Apiaceae
15 เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง (water convovulus, water spinach seed) Ipomoea aquatica Convolvulaceae
16 เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (bird pepper, hot pepper seed) Capsicum frutescens Solanaceae
17 เมล็ดพันธุ์พริกหวาน, พริกยักษ์ (bell pepper, sweet pepper, chili pepper seed) Capsicum annuum Solanaceae
18 เมล็ดพันธุ์ฟัก (white gourd, wax gourd seed) Benincasa hispida Cucurbitaceae
19 เมล็ดพันธุ์ฟักทองเทศ (pumpkin, winter squash seed) Cucurbita maxima, C. moschata Cucurbitaceae
20 เมล็ดพันธุ์ฟักทองพื้นเมือง (pumpkin, summer squash seed) Cucurbita pepo var. pepo Cucurbitaceae
21 เมล็ดพันธุ์มะเขือ, มะเขือม่วง (eggplant, aubergine seed ) Solanum melongena Solanaceae
22 เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (tomato seed) Lycopersicon esculentum Solanaceae
23 เมล็ดพันธุ์มะระขี้นก (bitter cucumber, bittergourd seed) Momordica charantia Cucurbitaceae
24 เมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง (potato seed) Solanum tuberosum Solanaceae
25 เมล็ดพันธุ์เรพ (rape, canola seed) Brassica napus, B. napobrassica Brassicaceae
26 เมล็ดพันธุ์แรดิช (radish seed) Raphanus sativus Brassicaceae
27 เมล็ดพันธุ์สะเดา (neem seed) Azadirachta indica Meliaceae
28 เมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus seed) Asparagus officinalis Liliaceae
29 เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ (onion seed) Allium cepa Alliaceae
30 อื่นๆ (others) - -