งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566

งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (20th National Postharvest Technology Conference) “นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการยกระดับเกษตรไทยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ส่งผ่านสองทศวรรษเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสู่ความท้าท้ายในโลกอนาคต” และ ดร.ณัฏฐวัฒน์ หมื่นมาณี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Hub of Talents)”