อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 2566

Durable Crops

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่