เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “พืชกระท่อม พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.2566

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี และ ผศ.ดร.มัณฑนา บัวหนอง จากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว: หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ “พืชกระท่อม พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา