ฝึกอบรมเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566

Postharvest Management

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและการควบคุมการสูญเสียอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Loss Control) ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน จำนวน 22 คน และยังได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการจัดการผลิตผลเกษตรในโรงคัดบรรจุ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ด้วย