เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565