อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสู่เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานทดแทน” วันที่ 20 ส.ค.65

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสู่เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ
ห้องประชุมสัมมนา สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ การสับย่อย อัดเม็ดชีวมวล การทำถ่าน Bio-char และการผลิตน้ำมัน จากของเหลือทิ้งจากการเกษตร มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55 คน