งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ประชุมออนไลน์) วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Postharvest Technology Conference: NPHT19) “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในสภาวะวิกฤตการณ์โลก” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ และมีผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายจำนวน 29 เรื่อง ภาคนิทัศน์จำนวน 31 เรื่อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 เรื่อง มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 248 คน