ผู้บริหาร สป.อว. ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2565

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ตรวจเยี่ยม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในอนาคตตามแนวนโยบายของ สป.อว. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่