ร่วมนำเสนอผลงาน ใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค.2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Science Carnival กับงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ที่สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ระว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมผลงานที่จัดแสดงภายในงาน ซึ่งโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบล้างผักและผลไม้ด้วยฟองไมโครนาโนโอโซนเพื่อความปลอดภัยทางอาหาร” หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา หวังชัย ได้นำ “ผลงานเทคโนโลยีระบบล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิลโอโซน (Microbubble Ozone Washing System)” เข้าร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เยี่ยมชมและให้ความสนใจในเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยเช่นกัน