ฝึกอบรมเรื่อง “การจัดการผลิตผลพืชสวนและการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร” เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง “การจัดการผลิตผลพืชสวนและการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร” ณ ห้องประชุม 2 อาคารคัดบรรจุผลิตผล ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ถูกต้อง และเหมาะสม
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากงานวิจัย งานทดลอง ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์

มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน