ฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP)” ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิดภาคทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการและระเบียบวิธีต่างๆ ของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้จำนวน 3 ท่านคือ

  • ดร.เอกพร นวภานันท์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ดร.นิตยา ชาอุ่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คุณจีระศักดิ์ หลงมะลิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการฝึกอบรมประมาณ 26 คน