ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดในระดับ SME สู่ผู้ใช้ประโยชน์ ในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ วันที่ 29-30 มิ.ย. 65

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสู่ผู้ใช้ประโยชน์โดยนำ “เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดในระดับ SME” ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการข้าวบรรจุถุงได้ทดลองใช้เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดในระดับ SME ในงาน “รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565” โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รวมทั้งได้ส่งมอบและอบรมถ่ายทอดการใช้งานเครื่องดังกล่าวให้ทางเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สำหรับการให้บริการทดลองใช้กำจัดมอดในข้าวสารบรรจุถุงขาด 1 กิโลกรัม แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตร รวมถึงสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตร ได้ทดลองใช้เครื่องดังกล่าว เป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป