เข้าร่วมการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ต่อการยืดอายุผลไม้”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก” โดยได้บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ต่อการยืดอายุผลไม้” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งสิ้น 240 คน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565