Postharvest Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565

เรื่องเต็มงานวิจัย

ผลของความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบดระดับห้องปฏิบัติการต่อด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง และคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
โดย กัลยา บุญสง่า ดามร บัณฑุรัตน์ วิบูลย์ ช่างเรือ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • ผลของความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่มีต่อปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเปลือกพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107
  • อิทธิพลของคลื่นความถี่วิทยุต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอะราบิกา

นานาสาระ

การใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟาเรดสเปคโทรสโกปีในการตรวจสอบโรคแอนแทรคโนสและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลมะม่วง
โดย ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

การพัฒนาระบบปรับความสูงอัตโนมัติหัวเกี่ยวข้าวโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
โดย ผศ. ดร. กิตติพงษ์ ลาลุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565