Postharvest Newsletter ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564

เรื่องเต็มงานวิจัย

ผลของฟองไมโครร่วมกับโอโซนที่อุณหภูมิต่างๆ ต่อการเจริญของเชื้อรา Penicillium digitatum ในสภาพแขวนลอย
โดย วิริญญ์ สิงห์โทราช จำนงค์ อุทัยบุตร และกานดา หวังชัย

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเอนไซม์ Protease ที่สร้างจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. (Sacc) ต่อความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง
  • ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง

นานาสาระ

เชื้อรา Lasiodiplodia species สาเหตุโรคผลเน่าทุเรียนในประเทศไทย
โดย รังสิมันตุ์ ธีระวงศ์ภิญโญ สมศิริ แสงโชติ และ ปัฐวิภา สงกุมาร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

การลดอุณหภูมิในการผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวงตลอดสายโซ่อุปทานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564