งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ประชุมออนไลน์) วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการจัดในรูปแบบของการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อการประชุมวิชาการคือ

  • Postharvest Safety
  • Postharvest Biology
  • Postharvest Logistics
  • Postharvest Machinery

มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 275 คน มีผู้นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 49 เรื่อง