อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช”

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” (Postharvest Management System for Durable Crops) ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 23 คน