ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว) และตัวแทนของศูนย์ฯ ความเป็นเลิศ ได้เข้าแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ