Postharvest Newsletter ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

เรื่องเต็มงานวิจัย

 • ผลของ 1-Methylcyclopropene ชนิดผงต่อการลดการหลุดร่วงของผลลองกองระหว่างเก็บรักษา
  โดย … ภัทราภรณ์ หนูสิทธิ์ วชิรญา อิ่มสบาย พริมา พิริยางกูร และจริงแท้ ศิริพานิช

งานวิจัยของศูนย์ฯ

 • การใช้กรดซาลิไซลิกภายหลังการเก็บเกี่ยวในการป้องกันอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดกลุ่มควีน พันธุ์สวี
 • ผลของบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาบัวหลวงตัดดอกพันธุ์สัตตบุษย์

นานาสาระ

 • มิติใหม่ของการล้างผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้ไมโครบับเบิลโอโซน
  โดย … ผศ.ดร.กานดา หวังชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

 • การใช้เมทิลจัสโมเนทและกรดซาลิไซลิคภายหลังการเก็บเกี่ยวในการป้องกันอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดกลุ่มควีน
  โดย … ผศ.ดร.พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • การศึกษาปัจจัยในการทำงานที่มีผลต่อการใช้พลังงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
  โดย … ผศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563