ร่วมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย. 2562

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของศูนย์ฯ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่