Postharvest Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562

เรื่องเต็มงานวิจัย

 • การทดสอบความแม่นยำของเทคนิคเนียร์อินฟราเรดในการตรวจสอบอาการฟ่ามของผลส้มสายน้ำผึ้ง
  โดย…ณัฏวัฒณ์ หมื่นมาณี กัมพล วงษ์ซีวะสกุล วิบูลย์ ช่างเรือ ปาริชาติ เทียนจุมพล และดนัย บุณยเกียรติ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

 • การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและคุณภาพของเนื้อสุกทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1 และหมอนทอง
 • ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

 • ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อตรวจสอบความฟ่ามของส้มสายน้ำผึ้ง
  โดย… ผศ.ดร. วิบูลย์ ช่างเรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผลของระดับความเข้มข้นของกรดเกลือและคลอไรต์ต่อการลดการเปลี่ยนสีน้ำตาลของผลลำไย
  โดย … อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผลของระยะการพัฒนาและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงกลิ่นและการบานของดอกมะลิลา
  โดย … ผศ.ดร. วชิรญา อิ่มสบาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาว (ไส้สีน้ำตาล) ของผลสับปะรด กลุ่มควีนสี่สายพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งปลูกเดียวกันหกแหล่ง
  โดย … ผศ. ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
 • เทคโนโลยีการเคลือบผิวจากโปรตีนเซลิซินร่วมกับการควบคุมการปล่อยสารระเหยจากน้ำมันหอมระเหยเพื่อยืดอายุและลดการเกิดสีน้ำตาลของมะม่วงตัดแต่งพร้อมบริโภค
  โดย … ผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562