ร่วมงานศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Empress Grand Hall โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง “ร่วมสร้างเมืองเหนือ ให้รุ่งเรือง อย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม