งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (the 17th National Postharvest Technology Conference: NPHT17)  ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยสู่สาธารณะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการวิจัย อันจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน