ร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้”

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา