การประชุมผู้บริหาร นักวิจัย พนักงานศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดให้มีการประชุมผู้บริหาร นักวิจัย พนักงานศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิจัย การบัญชีและพัสดุ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมซีซี รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศในปัจจุบันและอนาคต การส่งรายงานการวิจัย การขอย้ายหมวดงบประมาณโครงการวิจัย แนวทางการจำหน่ายวพัสดุของศูนย์ฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานด้านต่างๆ