Postharvest Newsletter ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561

เรื่องเต็มงานวิจัย

-อาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดกลุ่มควีนสี่สายพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งปลูกเดียวกันหกแหล่ง

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-ผลของโอโซนไมโครบับเบิลต่อการลดสารคลอไพริฟอสและการเจริญเติบโตของเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกหวาน
-การตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง

นานาสาระ

-กระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลสตรอว์เบอร์รี
โดย … สุภาวดี ศรีวงค์เพ็ชร ดนัย บุณยเกียรติ พิชญา พูลลาภ และชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

-การประยุกต์ใช้ไอระเหยของเอทานอลชนิดซองและกรดเปอร์ออกซีอะซีติกในการยืดอายุการเก็บรักษาผลลำไยสดเพื่อทดแทนสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
โดย … รศ.ดร.วาริช ศรีละออง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561