Postharvest Newsletter ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560

เรื่องเต็มงานวิจัย

  • ผลของการฉายรังสียูวี-ซีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ในมะละกอสุกหั่นชิ้นพันธุ์เรดมาราดอล

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • ผลของแก๊สพลาสมาต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pestalotiopsis sp.ในสภาพห้องปฏิบัติการ
  • การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของดอกบัวหลวงสองสายพันธุ์

นานาสาระ

  • การประยุกต์เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับการตรวจหาสารตกค้างในผลิตผลเกษตร
    โดย … ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

  • เทคนิคการล้างผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อการส่งออกด้วยระบบน้ำอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดแบบฟองไมโคร
    โดย … ผศ. ดร. กานดา หวังชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF)